Algemene voorwaarden

BMK Solutions - Smart IT Automation

1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan.

2. Prijzen welke door BMK Solutions BVBA in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen of tot einde kalendermaand of tot einde promotiedatum. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door BMK Solutions BVBA meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.

3. De door BMK Solutions BVBA opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

4. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan BMK Solutions BVBA en dit per aangetekende brief.

5. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

6. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 8 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft BMK Solutions tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

7. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan BMK Solutions BVBA worden meegedeeld.

8. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen BMK Solutions BVBA en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij BMK Solutions BVBA of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

9. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMK Solutions de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen tenzij overeengekomen.

10. De klant zal aanduidingen van BMK Solutions BVBA of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendomniet verwijderen of wijzigen.

11. BMK Solutions BVBA behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.

12. Op alle overeenkomsten gesloten met BMK Solutions BVBA is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met BMK Solutions BVBA zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Hasselt.

13. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

14. Goederen worden geleverd zoals omschreven in de factuur of bestelbon.

15. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

16. De geleverde goederen blijven eigendom van BMK Solutions BVBA zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

17. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

18. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz., en verbindt er zich daarenboven toe BMK Solutions BVBA zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.

19. De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van BMK Solutions BVBA of haar licentiegever, naargelang het geval. De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van BMK Solutions BVBA.

20. De aangeleverde teksten en/of illustraties blijven eigendom van de opdrachtgever.

21. Een voorschot kan bepaald worden bij ondertekening van de offerte. BMK Solutions BVBA heeft het recht het voorschotbedrag vrij te bepalen. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.22. De geleverde website, intranet, extranet, software, webshop,… blijft eigendom van BMK Solutions BVBA zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

23. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

24. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie,en verklaart dat BMK Solutions BVBA hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. BMK Solutions BVBA draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.

25. De klant zal BMK Solutions BVBA telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

26. De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van BMK Solutions BVBA of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreuk makende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door BMK Solutions BVBA. Op eerste verzoek van BMK Solutions BVBA zal de klant BMK Solutions BVBA hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen BMK Solutions BVBA die hiermee verband houdt. Spamming is op al de door BMK Solutions BVBA ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van BMK Solutions BVBA alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van BMK Solutions BVBA te claimen. Zo laat BMK Solutions BVBA bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van BMK Solutions BVBA activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

27. In geen geval is BMK Solutions BVBA aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. BMK Solutions BVBA kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van BMK Solutions BVBA.